کارگاه تخصصی پایه سوم (قدیمی)

موضوعات هر جلسه

  • جلسه اول – ارزشیابی، پوشه کار و…
  • جلسه دوم – روش تدریس، دست سازه و…
  • جلسه سوم – کارگاه ریاضی
  • جلسه چهارم – کارگاه ریاضی
  • جلسه پنجم – کارگاه فارسی
  • جلسه ششم – کارگاه علوم
  • جلسه هفتم – کارگاه قرآن
  • فایل ضمیمه (هر چیزی که یک معلم نیاز داره)

300,000 تومان

معرفی دوره

شرح موضوعی جلسات کارگاه تخصصی پایه سوم: جلسه اول: شامل توضیحات ارزشیابی توصیفی از قبیل بازخورد، آزمون، پوشه کار، جلسه اول با اولیا، جلسه اول کلاس درس، نحوه کلاسداری و مدیریت کلاس حضوری و مجازی، ابزارهای دانش آموزان و همکاران است و در قسمت بعدی دستسازه ها و روش های تدریس و بررسی صفحه به صفحه فصل اول ریاضی انجام گرفته است. جلسه دوم: شامل دستسازه ها و بررسی صفحه به صفحه فصل دو و سه ریاضی است. جلسه سوم: شامل دستسازه ها و بررسی صفحه به صفحه فصل چهار و هشت ریاضی است. جلسه چهارم: شامل دستسازه ها و بررسی صفحه به صفحه فصل پنج و شش و هفت ریاضی است. جلسه پنجم: شامل بررسی صفحه به صفحه و روش های تدریس کتاب فارسی و نگارش، روش های خواندن و املا و آموزش بندنویسی است. جلسه ششم: در دو قسمت و لینک جدا است که قسمت اول بررسی کتاب علوم و آزمایش های آن و در قسمت دوم روش تدریس و نحوه ی اشاره و بخش خوانی قرآن مورد توجه قرار گرفته است. فایل ضمیمه: شامل بودجه بندی و برنامه کلاسی پیشنهادی و موارد موردنیاز برای جلسه اولیا، فرم های پوشه کار و چک لیست ها و راهنمای ارزشیابی توصیفی، آزمون های ورودی و نوبت اول و دوم، نمونه سوالات همه دروس و پیک هفتگی، طرج درس سالانه و روزانه همه دروس، کتب درسی و کتب راهنمای معلم تمام دروس، فرم گزارش طرح سی و سه روزه قرآن کریم.

کارگاه تخصصی پایه سوم

شهریور ۱۴۰۰

جلسه اول - ارزشیابی، پوشه کار و...

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه دوم - روش تدریس، دست سازه و...

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه سوم - کارگاه ریاضی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه چهارم - کارگاه ریاضی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه پنجم - کارگاه فارسی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه ششم - کارگاه علوم

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه هفتم - کارگاه قرآن

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل ضمیمه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
پکیج کامل بدون فایل ضمیمه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
647 نفر، با این دوره مهارت کسب کرده اند